Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Intro : Map > The Roots of Fernon
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerThe roots of fernon ส่วนรากของต้นไม้ Fernon ตั้งอยู่ตรงส่วนล่างของ Temple
ล้วนแต่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายและน่าเกรงขามอาศัยอยู่ภายในราก